Regulaminy

Regulamin świadczenia i korzystania z usług hostingowych


 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki świadczenia przez BlueNet Spółka Cywilna z siedzibą w Lublinie usług hostingowych.
 2. BlueNet Spółka Cywilna świadczy usługi na rzecz abonentów na podstawie regulaminu oraz umowy i cennika zdefiniowanych poniżej.
 • 2. Definicje pojęć

Użyte regulaminie określenia oznaczają:

 • usługi – usługi pod nazwą hosting polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej abonenta lub serwisów internetowych na które mogą składać się strony internetowe, konta FTP lub bazy danych,
 • abonent – podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług z BlueNet,
 • BlueNet – „BlueNet” Spółka Cywilna z siedzibą w Lublinie,
 • cennik – zestawienie usług, zawierające parametry usług lub sposób ich świadczenia, oraz zestawienie cen za te usługi. Cennik wraz z regulaminem jest integralną częścią umowy. W przypadku uzgodnienia innej niż w cenniku ceny dla danej usługi, strony umowy określają tak uzgodnioną cenę w umowie; cena określona w umowie jest obowiązująca,
 • okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) abonenta wobec BlueNet z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez BlueNet na fakturze,
 • Sieć BlueNet – sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający BlueNet przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci.
 • umowa – umowa zawarta pomiędzy BlueNet i abonentem o świadczenie usług,
 • urządzenia – sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia usług.
 • 3. Umowa o świadczenie usług
 1. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Przez zawarcie umowy BlueNet zobowiązuje się do świadczenia określonych w umowie usług na rzecz abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych umową, regulaminem i cennikiem, zaś abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień umowy i regulaminu.
 3. Regulamin i cennik są udostępniane abonamentom poprzez stronę internetową www.blue-net.com.pl lub bezpośrednio przez przedstawicieli.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w dniu złożenia zamówienia usługi lub w najbliższym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia takiego zamówienia, albo w dniu zawarcia umowy lub w najbliższym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy.
 5. Przed zawarciem umowy abonent ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i cennikiem, co zostaje przez niego potwierdzone w umowie stosownym oświadczeniem.
 6. Abonent obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o wszelkich zmianach danych określonych w umowie.
 7. Wszelką korespondencję, nadaną przez BlueNet na adres lub z wykorzystaniem innych danych abonenta wskazanych w umowie lub przekazanych pisemnie po podpisaniu umowy, uważa się za doręczoną abonentowi po upływie trzech (3) dni od dnia jej nadania.
 8. W przypadku zawarcia umowy z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa BlueNet na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł się uprzednio zapoznać z treścią otrzymanej oferty lub informacji, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. W przypadku, gdy BlueNet rozpoczął świadczenie usługi dla konsumenta przed upływem 10 dni od zawarcia umowy, a konsument wykonał prawo odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zapłacić na rzecz BlueNet wynagrodzenie za faktycznie świadczone usługi.
 9. BlueNet ma prawo odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyn.
 • 4. Zmiany w umowie
 1. Zmiana umowy dokonywana jest przez zawarcie aneksu do umowy w trybie zawarcia umowy.
 2. Zmiana polegająca na rozszerzeniu zakresu usług będzie skuteczna od dnia następującego po dniu dokonania zmiany umowy i dokonania opłaty za rozszerzony zakres usług.
 3. Zmiana polegająca na zmniejszeniu zakresu usług będzie skuteczna od początku następnego okresu rozliczeniowego.
 • 5. Opłaty
 1. Na opłaty będące wynagrodzeniem za wykonywanie usługi składają się opłaty wynikające z cennika lub umowy.
 2. Opłaty płatne są z góry za okres rozliczeniowy
 3. Okres rozliczeniowy wynosi 365 dni od dnia uruchomienia usługi.
 4. Opłaty za usługi, płatne są na podstawie faktury (dokumentu księgowego, na podstawie którego abonent uiszcza opłaty za usługi).
 5. Abonent ma prawo do dokonania opłat z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy. W takim przypadku opłata za cały opłacony okres rozliczeniowy nie może ulec zmianie, w szczególności opłata nie ulega podwyższeniu.
 6. Abonent upoważnia BlueNet do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności za usługi za każdy kolejny okres rozliczeniowy w terminie do 14 dni od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, za który ma nastąpić płatność, na podstawie faktury wystawionej przez BlueNet i na rachunek wskazany w tej fakturze.
 8. W przypadku opóźnienia w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy Blue Net jest uprawniony do odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
 9. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy przekroczy 14 dni BlueNet jest uprawniony do zawieszenia wykonywania usługi.
 10. W przypadku gdy opóźnienie w płatności opłaty przekroczy 21 dni BlueNet jest uprawniony do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi.
 11. Wprowadzenie zmian w cenniku w związku ze zmianami parametrów usługi lub rozszerzeniem cennika o nowe usługi nie stanowi zmiany umowy lub cennika.
 12. BlueNet może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za usługi zrealizowane w poprzednich okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane.
 • 6. Rozwiązanie umowy
 1. Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 30 dni przed końcem danego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego (opłaconego lub który powinien być opłacony przez abonenta). W przypadku gdy abonent, który wypowiada umowę, dokonał płatności z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy, umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych okresów rozliczeniowych.
 2. Wypowiedzenia umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
 3. BlueNet lub abonent mogą rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
  1. rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień regulaminu i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;
  2. likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony;
  3. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia usług przez BlueNet, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
  4. niezawinionej przez BlueNet zmiany warunków świadczenia usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie usług ze względów technicznych,
 4. BlueNet może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
  1. nie uregulowania w terminie przez abonenta opłat na rzecz BlueNet za świadczone usługi,
  2. wykorzystywania przez abonenta usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu Sieci BlueNet lub urządzeń BlueNet lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych abonentów lub interesom BlueNet, w tym poprzez działania niezgodne z prawem, umową lub regulaminem,
  3. podania przez abonenta nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się dokumentami podrobionymi w stosunku do BlueNet,
  4. w innych przypadkach wskazanych w regulaminie.
 5. W przypadku rozwiązania umowy w dowolnym trybie abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności lub odszkodowania, chyba że BlueNet wyrządzi szkodę umyślnie.
 6. W dniu rozwiązania umowy BlueNet bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane abonenta znajdujące się na serwerach.
 • 7. Odpowiedzialność BlueNet
 1. BlueNet odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będące następstwem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które BlueNet odpowiedzialności nie ponosi. Ponadto BlueNet nie będzie odpowiedzialny za jakiekol-wiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świad-czeniu usług BlueNet, zwłaszcza na skutek takich okoliczności, takich jak:
  1. przyczyny o charakterze siły wyższej,
  2. awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych
  3. okoliczności powstałe z winy Abonenta np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Abonenta
  4. okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu
  5. okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa,
  6. działania osób trzecich,
  7. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy aktywacji kont lub wypełnianiu formularza Umowy,
  8. przyczyny na które BlueNet nie miał wpływu.
 2. BlueNet nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Abonentów nawet jeżeli BlueNet został poinformowane o możliwości zaistnienia takich szkód.
 3. Całkowita odpowiedzialność BlueNet wobec abonenta ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez BlueNet z tytułu świadczenia usług na rzecz tego abonenta za jeden okres rozliczeniowy
 4. BlueNet nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez abonenta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań abonenta w żadnym zakresie. Na BlueNet nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń, których dopuści się abonent w trakcie korzystania z Usługi.
 • 8. Odpowiedzialność abonenta

Abonent ponosi odpowiedzialność wobec BlueNet na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec BlueNet z tytułu korzystania przez abonenta lub osoby przez niego upoważnione z usług. Abonent zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona ewentualnych postępowaniach sądowych których przedmiotem jest usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.

 • 9. Prawa i obowiązki abonenta

Abonent zobowiązany jest nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej urządzeń BlueNet treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także zobowiązany jest powstrzymać się od wysyłania masowych komunikatów o charakterze komercyjnym („SPAM”) wbrew woli adresatów.

 • 10. Prawa i obowiązki BlueNet
 1. W ramach realizacji zamówionych usług, BlueNet zapewnia sprawność działania urządzeń i Sieci co najmniej przez 95 % czasu w ciągu roku.
 2. Przerwy w świadczeniu usług należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 0 507 635 051 lub 0 507 635 053 fax (+81) 464 38 74 w godzinach 8-16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wwwadmin@blue-net.com.pl .
 3. BlueNet zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług związanych z konserwacją urządzeń, koniecznością zmiany lokalizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej ciągłości świadczenia usług, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu usług umożliwiająca usunięcie awarii. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług zawinionych przez BlueNet, BlueNet dołoży wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w jak najkrótszym czasie.
 4. W celu zabezpieczenia danych abonenta, BlueNet zobowiązane jest wykonywać całościową kopię bezpieczeństwa danych raz w tygodniu. Odtworzenie danych w przypadku awarii urządzeń nastąpi nieodpłatnie.
 5. BlueNet zobowiązuje się do podjęcia działań zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób nieuprawnio-nych. BlueNet nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń przed zdalnym, nieuprawnionym dostępem do urządzeń, oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające (piractwo komputerowe).
 6. BlueNet zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą hasła identyfikującego abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy hasła identyfikującego abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych Abonenta. BlueNet nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu zasobów i danych abonenta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub „złamania” hasła identyfikującego abonenta. BlueNet zaleca abonentom regularną zmianę hasła identyfikującego abonenta.
 • 11. Wygaśnięcie umowy
 1. Umowa wygasa wskutek:
  1. śmierci abonenta,
  2. rozwiązania lub likwidacji abonenta.
 • 12. Zmiana regulaminu

O zmianach regulaminu BlueNet zawiadomi abonentów na piśmie przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu.

 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Abonent wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na jego adres materiałów promocyjnych BlueNet.
 2. Zmiany umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w umowie lub regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Kodeksu cywilnego.

 

Zainteresowała Cię oferta firmy BlueNet w Lublinie?