Regulaminy

Regulamin korzystania z sieci i usług transmisji danych


 • 1. Określenia dotyczące sieci i firmy BlueNet
 1. Sieć firmy BlueNet – oznacza wszystkie urządzenia (w tym m.in. okablowanie i oprogramowanie), których celem istnienia jest umożliwienie podłączenia komputerów abonenckich do sieci Internet oraz możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami za pomocą mechanizmów sieci lokalnej.
 2. Dostawca – oznacza Firmę BlueNet zapewniającą dostęp do Internetu i administrację siecią. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za administrowaną sieć.
 3. Abonament – uprawnienie do korzystania z usług firmy BlueNet.
 4. Abonent – usługobiorca (osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna), któremu przyznano abonament.
 • 2. Zadania Dostawcy
 1. Dostawca zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszystkich elementów administrowanej sieci, w szczególności dbania o stan i właściwe funkcjonowanie serwerów i łączy internetowych, oraz urządzeń transmisyjnych i okablowania magistralnego;
  2. zgłaszania w razie awarii łącz internetowych problemu nadrzędnemu dostawcy Internetu oraz egzekwowania naprawy w najkrótszym terminie;
  3. podawania informacji o bieżącej pracy sieci w formie emaila lub na dostępnej dla użytkowników sieci stronie WWW;
  4. usuwania awarii systemowych i sprzętowych serwera w możliwie jak najkrótszym czasie. W przypadku zgłoszenia awarii systemu do godz. 18.00 Dostawca zobowiązuje się w dniu zgłoszenia do usunięcia awarii a w przypadku niemożności odręcznego jej usunięcia do poinformowania o sposobie i terminie jej usunięcia. W przypadku zgłoszenia po godz. 18.00 w/w czynności zostaną przeprowadzone najpóźniej do dnia następnego do godz. 18.00;
  5. pomocy nowo podłączonemu Abonentowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, o ile posiadany sprzęt umożliwia poprawną pracę w sieci. Jednorazowa pomoc przy konfiguracji sprzętu nowo podłączonego użytkownika jest bezpłatna;
 2. Dostawca zapewnia zwykłą ochronę tajemnicy informacji Abonenta, a w szczególności:
  1. ochronę dostępu do usług teleinformatycznych poprzez system haseł;
  2. ochronę dostępu do obiektów telekomunikacyjnych, w których zainstalowane są urządzenia sieciowe oraz zakończenia traktów transmisyjnych;
  3. przestrzeganie bezwzględnej tajemnicy informacji przez personel obsługujący sieć.
 3. Dostawca ma prawo do odłączenia Abonenta od sieci w przypadku:
  1. stwierdzenia nieuprawnionego działania w sieci;
  2. stwierdzenia działania na szkodę innych abonentów;
  3. nieuregulowania płatności przez Abonenta na rzecz Dostawcy w ciągu 14 dni od terminu płatności uwidocznionego na fakturze VAT.
 4. Dostawca gwarantuje dostęp do sieci przez cały rok i całą dobę w zakresie dostępu nie mniejszym niż 95% w okresie miesięcznym.
 5. Reklamacje winny być składane na piśmie i dotyczyć konkretnych uchybień w pracy sieci.
 6. Reklamacje można składać nie później niż w terminie 15 dni od zaistnienia uchybień w pracy sieci w siedzibie Dostawcy lub przesyłając list na adres wskazany przez Dostawcę.
 7. Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, gdy wynika to:
  1. z działania siły wyższej;
  2. z awarii powstałej z winy Abonenta lub nieprawidłowości w systemie Abonenta;
  3. ze zmiany obowiązujących standardów, po upływie miesiąca od powiadomienia Abonenta o konieczności zmiany abonenckiego styku sieciowego.
 8. Dostawca i Abonent zobowiązani są do zachowania poufności informacji o szczegółowych warunkach łączącej strony umowy, a uzyskane w czasie współpracy informacje nie mogą być rozpowszechniane.
 9. Wszelkie informacje, o których mowa w par. 2 pkt. 8 mogą być udzielane osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem lub za zgodą stron.
 10. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania ceny abonamentu do 30 marca roku bieżącego jeśli podpisanie umowy o dostawę sygnału internetowego nastąpi do dnia 30 marca albo do dnia 30 marca roku następnego jeśli podpisanie umowy o dostawę sygnału internetowego nastąpi po 30 marca.
 11. Dostawca ma prawo do zmiany ceny abonamentu po dniu 30 marca. Zmiana ta nie może być większa niż wskaźnik inflacji wg GUS-u z zaokrągleniem do pełnych złotych.
 • 3. Podłączenie do sieci
 1. Do sieci może zostać przyłączona dowolna osoba z obszaru objętego strukturą sieci, o ile umożliwiają to warunki techniczne.
 2. Wniosek o przyłączenie do sieci należy złożyć w siedzibie Dostawcy. W przypadku osób nie będących właścicielami lokalu, w którym ma zostać zainstalowane przyłącze abonenckie do wniosku powinna być załączona pisemna zgoda osoby będącej właścicielem mieszkania.
 3. Koszt podłączenia do sieci w bloku objętym infrastrukturą sieci obejmuje komplet urządzeń i prac niezbędnych do podłączenia komputera do sieci i może być corocznie podnoszony nie więcej niż o wskaźnik inflacji wg GUS-u z zaokrągleniem do pełnych złotych.
 4. O terminie podłączenia decyduje Dostawca, lecz podłączenie nastąpi nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
 • 4. Prawa i obowiązki Abonenta
 1. Abonent ma prawo:
  1. Korzystać z następujących zasobów sieciowych:
   • dostępu do wszystkich światowych usług internetowych;
   • chronionego konta poczty elektronicznej w domenie z ograniczeniem pojemności konta do 20MB;
   • możliwości zmiany własnego hasła dostępu;
   • dostępu do wszystkich udostępnionych zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołu TCP/IP;
  2. Abonent ma prawo dochodzenia obniżki ceny usługi w przypadku braku dostępu do Internetu z winy Dostawcy o 100% dziennej stawki za usługi za każdy dzień bez dostępu o ile dostępność w ciągu miesiąca wynosi mniej niż 95 % czasu ustalonego umową.
 2. Abonent ma obowiązek:
  1. właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów w sieci lokalnej
  2. bezwzględnego podłączania swoich komputerów do gniazdek zasilających wyposażonych w bolec ochronny. Zastosowany system ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinien być skuteczny. Dla pełnej ochrony urządzeń komputerowych i sieci zaleca się stosowanie zabezpieczeń przepięciowych w obwodach zasilających komputery. Brak zabezpieczenia może spowodować w skrajnym przypadku zniszczenie urządzeń lub porażenie ludzi;
  3. dbać o właściwy stan techniczny swoich kart sieciowych
  4. dbać o właściwy stan swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących Internet;
  5. pilnować bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów;
  6. stosować się do poleceń Dostawcy w zakresie obsługi i pracy sieci;
  7. przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione;
  8. natychmiastowego zgłaszania Dostawcy awarii sieci na telefon wskazany przez Dostawcę (uwidoczniony na fakturze VAT);
  9. dbać o bezpieczeństwo urządzeń w czasie burzy i dłuższej nieobecności w mieszkaniu poprzez bezwzględne odłączenie zasilania i wypięcie kabli sygnałowych z gniazdek;
  10. umożliwienia Dostawcy lub osobom przez niego upoważnionym dostępu do urządzeń transmisyjnych na każde żądanie;
  11. chronić urządzenia sieci w swoim mieszkaniu i budynku przed uszkodzeniem mechanicznym i dostępem osób niepowołanych;
  12. zgłosić Dostawcy, niezwłocznie, zmianę Abonenta lub właściciela mieszkania.
 3. Abonentowi nie wolno:
  1. udostępniać swojego łącza internetowego oraz konta osobom trzecim;
  2. wykorzystywać swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem polskim;
  3. zachowywać się wobec innych użytkowników Internetu w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych;
  4. obarczać Dostawcę winą za trudności w dostępie do Internetu wynikłe z powodu wzmożonego ruchu na łączach teleinformatycznych w szczególności międzynarodowych, lub awarią własnego komputera/systemu;
  5. działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników własnej i innych sieci.
 • 5. Odłączenie od sieci
 1. Abonent ma prawo odłączyć się od sieci trwale na własny pisemny wniosek złożony w siedzibie Dostawcy. W takim przypadku łącze do użytkownika podlega trwałemu przerwaniu.
 2. Abonent może się odłączyć od sieci czasowo na własną prośbę, lecz na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku odłączenia czasowego łącze do konta Abonenta jest czasowo blokowane, a opłaty abonamentowe nie są pobierane. Ponowne czasowe odłączenie od sieci nie może nastąpić wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego okresu odłączenia od sieci.
 3. Nie przewiduje się możliwości częściowego odłączenia od dostępu do Internetu z zachowanym dostępem do sieci lokalnej.
 4. Abonent może zostać odłączony decyzją Dostawcy, jeśli naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu w którymkolwiek z jego punktów. Osoba taka w zależności od przewinienia może zostać odłączona bez prawa powrotu do sieci lub z prawem powrotu po minimalnym okresie 1 miesiąca.
 • 6. Ochrona sieci
 1. Dostęp do sieci jest chroniony. W sieci nie mogą być użytkowane urządzenia i metody umożliwiające korzystanie z jej usług bez posiadania upoważnienia wynikającego z odpowiedniej umowy. Używane lokalnie nazwy i hasła powszechnie dostępne nie mogą służyć do uzyskiwania połączeń.
 2. Zdarzenia w sieci są rejestrowane tak, aby można było notować usługi świadczone dla Abonenta. Rejestrowanie jest podstawą statystyki, ewentualnej wyceny oraz reklamacji pracy sieci.
 3. Abonent odpowiada za bezpieczne operowanie uprawnieniami, którymi dysponuje w taki sposób, aby nie mogły być wykorzystane przez osoby nieuprawnione.
 4. Dostawca nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanej w sieci, gdy wynika to z winy Abonenta.
 5. Obowiązki Abonenta w zakresie ochrony informacji w sieci:
  1. systemy teleinformatyczne Abonenta dołączone do sieci muszą być chronione przed niepowołanym dostępem. Abonent odpowiada za szkody w sieci spowodowane przez użytkowników systemu Abonenta;
  2. wszelkie przypadki nieuprawnionego działania w sieci muszą być zgłaszane do Dostawcy.
 • 7. Ponowne przyłączenie do sieci
 1. Do sieci może się przyłączyć ponownie abonent, który:
  1. korzystał z odłączenia czasowego na własną prośbę;
  2. został odłączony decyzją Dostawców z prawem powrotu.
 2. Osoby korzystające z odłączenia czasowego na własną prośbę, za ponowne włączenie wnoszą opłatę aktywacyjną w wysokości połowy abonamentu obowiązującego w momencie włączania.
 3. Ponowne przyłączenie osoby odłączonej trwale lub za nieprzestrzeganie Regulaminu obciążone jest opłatą w wysokości dwukrotnego abonamentu obowiązującego w momencie włączania.

 

Zainteresowała Cię oferta firmy BlueNet w Lublinie?