Informacje dla klientów

Opłata dla CATV – nie tylko abonament… 25 stycznia 2007


W związku z informacjami, które pojawiły się ostatnio na listach dyskusyjnych po serii kontroli, informujemy, że abonament opłacany w sieci telewizji kablowej nie zawiera obowiązkowych opłat za użytkowanie odbiorników RTV.

Jeżeli korzystają Państwo lub planują skorzystać z usług sieci telewizji kablowych do opłaty za abonament należy doliczyć kwotę 5,30 zł za miesiąc w przypadku odbiornika telewizyjengo lub 17 zł za odbiornik radiowy i telewizyjny.  Poniżej zamieszczamy tekst, jaki opublikował ostatnio portal http://podatki.pl 

Abonament RTV prawie jak podatek

Mimo akcji informacyjnych, apeli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz środowisk związanych z mediami publicznymi nadal wiele osób nie płaci opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pojawiają się nowe pomysły na poprawę ściągalności abonamentu, ale ludzie nie chcą go płacić, uważając za niepotrzebny parapodatek. Obowiązek ponoszenia opłat abonamentowych jednak istnieje i wynika z ustawy o opłatach abonamentowych.

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. O fakcie używania odbiornika RTV przesądza już samo jego posiadanie w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu. Posiadacz odbiornika nie może się zatem tłumaczyć, że posiada odbiornik, ale z niego nie korzysta, chyba że udowodni, iż odbiornik jest w stanie, który nie pozwala na natychmiastowy odbiór programu (np. jest uszkodzony).

Dla powstania obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej istotny jest moment rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje bowiem z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika.

Wysokość opłat abonamentowych w 2007 r.

Miesięczna opłata abonamentowa za używanie odbiornika radiowego wynosi 5,30 zł, a za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiowego i telewizyjnego — 17 zł. Opłatę abonamentową uiszcza się do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna (np. do 25 lipca za miesiąc lipiec). Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

Osoby, które dokonują zapłaty z góry za więcej niż jeden miesiąc, mogą liczyć na zniżki w wysokości opłat abonamentowych. I tak: za używanie odbiornika radiowego za dwa miesiące opłata wynosi 10,40 zł, 15,40 zł za trzy miesiące, 30,40 zł za sześć miesięcy, 58,20 zł za rok. Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego opłata wynosi 33,20 zł w przypadku zapłaty za dwa miesiące, 49,30 zł za trzy miesiące, 97,50 zł za sześć miesięcy, 186,70 zł za rok.

Osoby fizyczne płacą jedną opłatę abonamentową bez względu na liczbę odbiorników RTV używanych w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność. Podobnie jest w przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sanatoriów, żłobków, publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, a także domów pomocy społecznej. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych (np. osobowych spółek handlowych) lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą opłatę abonamentową uiszcza się za każdy użytkowany odbiornik radiowy lub telewizyjny.

Zwolnienia od opłat abonamentowych

Ustawa o opłacie abonamentowej przewiduje cały szereg zwolnień od obowiązku uiszczenia opłaty. Zwolnione z opłaty są przede wszystkim osoby starsze, które ukończyły 75 lat, a także osoby niepełnosprawne, co do których orzeczono: I grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. Ze zwolnienia z opłaty abonamentowej korzystać mogą również osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, osoby niesłyszące, osoby u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome.

Należy pamiętać, że prawo do zwolnienia nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 lat i nie są uprawnione do zwolnień.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków zwolnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie. W wypadku osób starszych będzie to dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnosprawnych może to być m.in. orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego, legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, książka inwalidy wojennego lub wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej, dokument wystawiony przez właściwy organ potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej.

Od obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych nie zwalnia opłacanie abonamentu za korzystanie z telewizji kablowej lub cyfrowej.

Rejestracja odbiorników RTV

Na posiadaczu odbiornika radiowego i telewizyjnego ciąży obowiązek jego rejestracji. Rejestracji odbiornika trzeba dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w jego posiadanie w placówce Poczty Polskiej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Rejestracji nie można dokonać u agentów pocztowych. Przy rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych należy podać miejsce ich używania. Dowodem zarejestrowania odbiornika jest imienna książeczka opłaty abonamentowej. Posiadacz takiej książeczki obowiązany jest powiadomić w terminie 7 dni placówkę pocztową o każdej zmianie miejsca zamieszkania albo siedziby, miejsca używania odbiorników, zgubieniu lub zniszczeniu książeczki oraz o zaprzestaniu używania odbiorników.

Egzekucja zaległych opłat

Kontrolę obowiązku rejestracji odbiorników oraz regularnego opłacania abonamentu wykonuje Poczta Polska. Posiadacz odbiornika RTV, który go nie zarejestrował, naraża się na sankcje finansowe. W razie stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego kierownik jednostki Poczty Polskiej wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika. Opłata ta wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej (tj. 510 zł za odbiornik telewizyjny i 159 zł za odbiornik radiowy). Niezależnie od karnej opłaty posiadacz niezarejestrowanego odbiornika musi także zapłacić bieżącą opłatę abonamentową należną za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Od zaległości w opłatach abonamentowych naliczane są odsetki jak od zaległości podatkowych. Egzekucja zaległych opłat wraz z odsetkami następuje w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Osoby zalegające z opłatami mogą wystąpić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę. KRRiT uwzględni taki wniosek w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 ze zm.),
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2007 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 656),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 141, poz. 1190, ze zm.),
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 104, poz. 879, ze zm.).

Źródło: http://podatki.pl/artykuly/20_1857.htm

Zainteresowała Cię oferta firmy BlueNet w Lublinie?