Informacje dla klientów

Interpelacja w sprawie ulgi na Internet 24 listopada 2009


W związku z interpelacją poselską nr 11597 w sprawie odliczeń wydatków na Internet zamieszczamy pełny tekst odpowiedzi z Ministerstwa Finansów. Mamy nadzieję, że wyjaśnia ona dużą część wątpliwości związanych z zasadami odliczeń ulgi na Internet.

Interpelacja nr 11597 do Ministra Finansów w sprawie ulgi na Internet

Szanowny Panie Ministrze! Ulga na Internet została wprowadzona jako rekompensata zwiększonej stawki podatku VAT na usługę dostępu do Internetu. Niestety ustawodawca nakłada na podatnika wiele ograniczeń co do możliwości skorzystania z niej. Jednym z bardziej dotkliwych dla przeciętnego użytkownika jest konieczność świadczenia usługi w miejscu zameldowania podatnika. W dzisiejszych czasach, w dobie tanich i powszechnie dostępnych komputerów przenośnych, a co za tym idzie, i przenośnego Internetu takie obostrzenie wydaje się być sztuczne i niepotrzebne. Wiele osób korzystających z Internetu za pomocą sieci komórkowych niekoniecznie w miejscu zameldowania chciałoby również mieć możliwość odzyskania nadpłaconego podatku VAT właśnie w formie odliczenia. Kolejnym problemem jest konieczność posiadania opłaconych faktur za ww. usługi. Wielu operatorów oferuje możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej. Podatnik ma możliwość opłacenia ich czy to za pośrednictwem zlecenia stałego, czy też korzystając z bankowości elektronicznej. Jednak w obecnej formie podatnik, aby móc skorzystać z ulgi, zmuszony jest na koniec roku zgłosić się do dostawcy po papierowe faktury za usługę. W związku z powyższym chciałbym zapytać:

  • Czy ministerstwo mogłoby objąć ulgą na Internet także tych podatników, którzy nie korzystają z Internetu w miejscu zameldowania?

  • Czy ministerstwo mogłoby wprowadzić zmiany w uldze, które wyeliminowałyby konieczność posiadania papierowych opłaconych faktur za usługę?

Z poważaniem
Poseł Sławomir Rybicki
Warszawa, dnia 13 sierpnia 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 11597 w sprawie ulgi na Internet

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Sławomira Rybickiego, przesłaną przy piśmie z dnia 25 września 2009 r., w sprawie ulgi na Internet uprzejmie informuję:

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) odliczeniu od dochodu podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

W ocenie resortu finansów brzmienie wyżej przytoczonego przepisu nie ogranicza prawa do omawianej ulgi wyłącznie do podatników korzystających z Internetu poprzez stałe łącze. W konsekwencji z ulgi tej mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych.

Podkreślenia wymaga, iż tego rodzaju stanowisko resort prezentuje od początku obowiązywania omawianej ulgi i jest ono znane zarówno organom podatkowym, jak i podatnikom.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż resort finansów nie otrzymał od organów skarbowych żadnych sygnałów o istniejących rozbieżnościach interpretacyjnych w zakresie stosowania ulgi internetowej w przypadku bezprzewodowego Internetu. Gdyby jednak w przyszłości wystąpiły, minister finansów skorzysta z przysługującego mu prawa i zmieni z urzędu wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa również sposób dokumentowania wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet. Stosownie do postanowień ust. 7 w art. 26 ww. ustawy wysokość wydatków podlegających odliczeniu należy udokumentować fakturą, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera regulacji dotyczących wystawiania oraz formy faktur VAT. Kwestie te normuje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Podatnicy, o których wyżej mowa, nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

W polskim systemie podatku VAT istnieje możliwość wystawiania faktur zarówno w formie papierowej, jak i po spełnieniu określonych wymagań w formie elektronicznej.<>

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania zawierają przepisy rozdziału 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych określają przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119). Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Powyższe zasady wystawiania faktur elektronicznych mają oparcie w postanowieniach dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 345. ze zm.).

W związku z powyższym podatnik, który chce skorzystać z ulgi na Internet, ma obowiązek udokumentowania poniesienia wydatku fakturą, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, która może mieć formę papierową lub elektroniczną.

Ewentualna weryfikacja przez organ podatkowy prawidłowości zeznania podatkowego złożonego przez podatnika oznaczać będzie konieczność okazania wszelkich dokumentów źródłowych stanowiących podstawę sporządzenia zeznania. Dotyczyć to będzie również dowodów poniesienia wydatków za użytkowanie sieci Internet uprawniających do korzystania z ulgi. Bez względu na formę faktur VAT, jak i sposób ich opłacenia, tj. niezależnie od tego, czy faktura ma formę papierową, czy elektroniczną oraz czy zapłaty należności dokonano przekazem pocztowym, czy np. przelewem elektronicznym, na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany przedstawić dowody poniesienia wydatku. Podstawę prawną takiego żądania stanowi art. 275 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika w określonym czasie wymaga przepis prawa.

Przy czym przez użyte w powyższym przepisie pojęcie „okazanie dokumentów” należy rozumieć nie tylko przedstawienie faktur VAT w formie papierowej, ale również w formie elektronicznej. Dokumentem w rozumieniu art. 275 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest także wydruk potwierdzenia przelewu elektronicznego z tytułu tych faktur.

Ponadto zauważyć należy, iż konsekwencją otrzymywania elektronicznych faktur VAT w rozumieniu przepisów od towarów i usług jest konieczność wywiązania się z obowiązku nałożonego przepisem § 6 ust. 1 przywołanego wyżej rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 r. Regulacja ta stanowi, iż faktury wystawione lub otrzymane w formie elektronicznej przechowuje się na terytorium kraju w sposób umożliwiający na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur, w szczególności zapewnienie możliwości udokumentowanego poboru i wykorzystania tych faktur przez te organy, w tym ich wydruku, jak również zapewnienie czytelności tych faktur (…).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż umożliwienie podatnikowi wglądu do treści faktury VAT za użytkowanie sieci Internet w formie ścieżki dostępu do serwera operatora przy użyciu unikatowego hasła, skąd może pobrać i wydrukować wygenerowany dokument, w świetle § 4 ww. rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 r. nie zapewnia, że są wówczas spełnione warunki do uznania tych „faktur” za wystawione, przesłane i przechowywane w formie elektronicznej. W takiej sytuacji pozostaje podatnikowi udokumentowanie poniesienia wydatku za użytkowanie sieci Internet fakturami „papierowymi”.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Maciej Grabowski

Zainteresowała Cię oferta firmy BlueNet w Lublinie?